REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma TSG z siedzibą w Radomiu.
 2. Partnerem i fundatorem nagród jest <sponsor nagród>
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Radomia w okresie od <xx.xx.xxxx> do <xx.xx.xxxx> za pośrednictwem strony internetowej www.rad24.pl

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  b) nie jest pracownikiem firmy TSG lub <sponsor nagród>.

  c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy TSG lub <sponsor nagród>.

  d) posiada obywatelstwo polskie

 1. Prace konkursowe należy składać poprzez formularz dostępny na stronie www.rad24.pl do <xx.xx.xxxx>.

 2. Warunkami koniecznymi do przystąpienia do konkursu są:

  a) posiadanie statusu uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1

  b) nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki w ciągu 30 dni od ukazania się aktualnego numeru poprzez formularz na stronie www.rad24.pl

  c) uzupełnienie formularza zgłoszeniowego poprawnymi i prawdziwymi danym osobowymi oraz kontaktowymi, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail (opcjonalnie: numer telefonu)

  d) uzupełnienie rubryki „Dla czego to właśnie ty powinieneś/aś wygrać…” na podstawie, której zostaną wyłonieni zwycięzcy.

 3. Uczestnik konkursu może wysłać swoje zgłoszenie tylko raz w danym miesiącu. Złamanie tego punktu będzie skutkowało całkowitą dyskwalifikacją.

  § 3

  WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

  1. <Specyfikacja nagród>.

  2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury konkursowe w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.

  3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną (email lub SMS).

  4. Jeśli zwycięzca nie wyrazi chęci odbioru nagrody, na jego miejsce zostanie wyłoniona inna osoba.

  5. Wydanie nagrody będzie odbywało się poprzez osobiste dostarczenie do zwycięzcy lub za pośrednictwem firmy wysyłkowej.

  6. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani w zakładce „zwycięzcy” na stronie www.rad24.pl.

  § 4

  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Osoba biorąca udział w konkursie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych której administartorem jest organizator.
  2. Uczestnik zgadza się na umieszcze swojego imienia i nazwiska na stronie www.rad24.pl w przypadku zostania laureatem.
  3. Właścicel danych osobowych wykorzystywanych w celu prawidłowego przebiegu konkursu ma prawo do

  ((Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane powinna nie tylko wyrazić na to stosowne zgody (o ile nie ma innej niż zgoda podstawy do przetwarzania danych), lecz również zostać poinformowana o administratorze danych osobowych (uwaga – niekoniecznie jest nim organizator!), jak również o przysługujących jej prawach. Realizacja powyższych obowiązków zazwyczaj odbywa się w regulaminie, lecz możliwe są również inne formy (np. na formularzu przystąpienia do konkursu). Należy zwrócić szczególną uwagę, czy obowiązki te są spełniane zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.))

  § 5

  REKLAMACJA

  1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady nagród rzeczowych. Reklamacje należy składać bezpośrednio do producenta.
  2. Wszelkie zastrzeżenia co do organizacji, przebiegu konkursu i nieprawidłowości wynikających z tego tytułu należy kierować na adres e-mail biuro@rad24.pl. Na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź orgnizator ma 30 dni kalendarzowych.

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

   na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

   terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

   czasu opublikowania go na stronie www.rad24.pl